Wybierz język

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Przy rozpoczęciu prowadzenia biznesu wydaje się ona opcją najłatwiejszą i najmniej sformalizowaną. Może się jednak zdarzyć, że pod wpływem zmieniających się okoliczności czy to faktycznych czy prawnych (chęć rozwinięcia biznesu, optymalizacja biznesu, ograniczenie odpowiedzialności, zmiany o charakterze podatkowym, poszukiwanie inwestora) przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się opcją najkorzystniejszą.

spółka

Co warte podkreślenia, proces przekształcenia powoduje, że mamy do czynienia z płynnym kontynuowaniem prowadzonej działalności bez konieczności przenoszenia składników majątku na nowy podmiot, gdyż właścicielem całego majątku jak i stroną wszelkich umów staje się z mocy prawa powstały w wyniku przekształcenia podmiot– w tym wypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-  KROK PO KROKU

Na podstawie art. 551 ust 5 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Przedsiębiorca pPzekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (Spółkę Przekształconą).

 

  1. Sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami

Pierwszym krokiem do przekształcenia jest sporządzenie i podpisanie przez jednoosobowego przedsiębiorcę planu przekształcenia wraz z załącznikami. Wymaga on formy aktu notarialnego. Załącznikami do planu są:

  • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • projekt aktu założycielskiego (umowy spółki);
  • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na  określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

 

  1. Zgłoszenie planu przekształcenia do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta celem zbadania planu

Plan przekształcenie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Biegłego takiego wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy. Co ważne, przedsiębiorca może wskazać konkretnego biegłego, a sąd najczęściej ustanawia biegłego którego wskaże przedsiębiorca). Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 300 zł, dodatkowo zaś przedsiębiorca musi ponieść koszt samego biegłego rewidenta co zwyczajowo wynosi ok. 2500-6000 zł.

 

  1. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów i zawarcie umowy spółki

Po otrzymaniu pozytywnej opinii od biegłego rewidenta, kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o przekształceniu w formie aktu notarialnego, powołanie członków organów spółki i zawarcie umowy spółki. Nie ma również żadnych prawnych przeszkód by firma spółki pozostała taka sama jak dotychczas. Koniecznym jedynie jest dodanie formy prawnej. W przypadku zmiany nazwy firmy spółka przez okres co najmniej jednego roku od dnia przekształcenia zobowiązana jest podawać obok swojej nazwy, nazwy dawnej firmy.

 

  1. Rejestracja przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatnim już krokiem jest złożenie właściwego wniosku do KRS celem rejestracji przekształcenia. Dniem przekształcenia jest dzień rejestracji spółki przekształconej w KRS, co oznacza że dopiero od tego dnia przekształcenie jest skuteczne i doniosłe prawnie.

Należy wskazać, że złożenie do sądu wniosku o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze wymaga  opłaty w wysokości 500 zł oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej otrzymuje nowy NIP i REGON.

 

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesie przekształceń. Specjalizujemy się ponadto w łączeniu, podziałach i przekształcaniu spółek. Jeśli myślisz o zmianie formy prawnej prowadzonego biznesu i chciałbyś otrzymać kompleksową pomoc prawną w tym zakresie, skontaktuj się z adwokatami z naszej kancelarii.