Wybierz język

Likwidacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Proces  likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się  z następujących elementów:

Podjęcie uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwała taka umieszczona zostaje w protokole ze zgromadzenia wspólników sporządzonym przez notariusza.

W uchwale wskazuje się likwidatora (najczęściej są to członkowie zarządu) i określa sposób reprezentacji spółki oraz zmienia nazwę poprzez dodanie dopisku w likwidacji. Zmiany te rejestruje się w KRS. Wniosek do KRS  podlega opłacie wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ( 350 zł).

W czasie likwidacji spółka działa pod firmą z dodaniem określenia: “w likwidacji”.
Likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który przedkładany jest do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Dodatkowo należy także wezwać wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności względem niej w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Ogłoszenie to  publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ten wymóg istnieje nawet jeżeli spółka nie ma wierzycieli.

likwidacja Spółki

 

Jeżeli istnieją wierzyciele, którzy się nie zgłosili lub ich wierzytelności nie są wymagalne, albo sporne, to likwidatorzy powinni złożyć  do depozytu sądowego sumę potrzebną do zaspokojenia lub zabezpieczenia takich zobowiązań.
Możliwe jest też bez regulowania zobowiązań zawarcie odpowiednich porozumień   z  wierzycielami.

Bilans otwarcia likwidacji sporządzają likwidatorzy po zajściu zdarzenia powodującego likwidację. Następnie bilans ten udostępniany jest wspólnikom do wglądu przed zaplanowanym terminem zgromadzenia wspólników.

Jeśli likwidacja trwa ponad rok, likwidatorzy zobowiązani są po upływie roku składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek  handlowych, likwidatorzy w swoich działaniach powinni dążyć do zakończenia interesów bieżących spółki m. in. poprzez ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zaciągniętych zobowiązań oraz upłynnienie (zazwyczaj poprzez sprzedaż) majątku spółki.

Nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku spółki pomiędzy wspólników.

Dokonanie ostatecznego podziału majątku poprzedza się sporządzeniem przez likwidatorów sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników. Likwidatorzy zwołują zgromadzenie wspólników, którzy zatwierdzają sporządzone sprawozdanie. Dzień zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego jest dniem formalnego zamknięcia likwidacji. Wspólnicy powinni odbyć zgromadzenie celem zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego,  udzielenia  absolutorium likwidatorowi,   uchwalenia podziału pozostałego majątku oraz określenia  osoby ( podmiotu) u którego będą przechowywane  księgi i dokumenty  spółki –  zgromadzenie odbywa się bez udziału  notariusza.

Sprawozdanie likwidacyjne ogłasza się w siedzibie spółki  poprzez wyłożenie. Do właściwego sądu rejestrowego składa się wniosek o wykreślenie spółki z rejestru, który podlega opłacie wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (600zł). Na likwidatorach spoczywa ponadto obowiązek elektronicznego złożenia sprawozdania likwidacyjnego do sądu.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru i z tym dniem byt spółki ulega zakończeniu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz porady prawnej lub kompleksowej pomocy w przeprowadzeniu likwidacji? Nasza kancelaria z sukcesem przeprowadziła likwidację wielu spółek, posiadamy doświadczenie także w nieszablonowych rozwiązaniach, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.