Wybierz język

Czym jest zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy?

Osoby posiadające kredyt tzw. „frankowy” w dalszym ciągu masowo pozywają banki, żądając unieważnienia umowy kredytowej. Warto podkreślić, że w dominującej większości spraw, kredytobiorcy wygrywają postępowania sądowe z bankami. Niestety, z uwagi na ilość toczących się przed sądami spraw, kredytobiorcy często muszą uzbroić się w cierpliwość zanim ich sprawa zostanie prawomocnie zakończona.

Należy podkreślić, że kredytobiorcy mogą żądać od sądu udzielenia im zabezpieczenia na czas trwania postępowania, polegającego przede wszystkich na braku obowiązku płacenia rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Praktyka pokazuje, że pomimo niejednolitej linii orzeczniczej, sądy coraz częściej wydają postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia korzystne dla kredytobiorców.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

JAK UZYSKAĆ ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA ?

Zabezpieczenie roszczenia jest instytucją prawa cywilnego. Zgodnie z art. 730 § 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest złożenie takiego wniosku wraz z wniesieniem pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytowej. W takim bowiem wypadku wniosek ten nie podlega dodatkowej opłacie. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania lub przed jego wszczęciem, wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Sąd jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu, niemniej jednak praktyka pokazuje, że na wydanie postanowienia przez Sąd trzeba czasem poczekać nawet do miesiąca.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje z kolei  wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągniecie celu postępowania w sprawie.

SPOSOBY UDZIELENIA ZABEZPIECZENIA

Katalog dostępnych sposobów zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego (w przypadku kredytów frankowych – roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej) określa art. 755 kodeksu postępowania cywilnego.

W praktyce, w przypadku roszczeń o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, typowymi sposobami zabezpieczenia roszczenia jest:

– wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę spłat raty kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytową

– zobowiązanie banku  do zaniechania dokonywania potrącania lub pobierania środków zgromadzonych na rachunku powodów na raty kapitałowo-odsetkowe,

– zakazanie bankom wypowiadania umów z powodu zaniechania spłat rat kredytu

– zakazywanie bankom przekazywania informacji o niespłacaniu kredytu do BIK czy Krajowego Rejestru Dłużników

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA A WYROK TSUE Z DNIA 15 CZERWCA 2023 R. W SPRAWIE C-520/21

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank.  TSUE ponownie w tym wyroku opowiedział się za prawem kredytobiorców do zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania.

We wskazanym wyroku TSUE jednoznacznie orzekł, że  artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego konsumenta umowy kredytu ze względu na to, że owa umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki, spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia.

Dodatkowo, należy podkreślić że zgodnie z powyższym wyrokiem TSUE, warunkiem udzielenia zabezpieczenia nie jest jedynie sytuacja, gdy kredytobiorca dokonał spłaty kapitału, który otrzymał od banku, tj. zapłacił dotychczas na rzecz banku kwotę wyższż niż otrzymał w wyniku zawarcia umowy kredytowej.

Taki warunek był dotychczas przyjmowany przez sądy polskie, co w praktyce powodowało, że kredytobiorca nie uzyskiwał zabezpieczenia, jeżeli do momentu złożenia wniosku kwota wpłacona na rzecz banku z tytułu spłaty rat nie przekraczała kwoty kapitału uzyskanej od banku.

Warto nadmienić, że po wydaniu powyższego wyroku, klientom naszej kancelarii udało się już uzyskać zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania, pomimo iż nie dokonali na moment składania wniosku spłaty całego kapitału otrzymanego od banku.

Pozostaje mieć nadzieje, że wyrok TSUE ujednolici w sposób trwały praktykę polskich sądów w kwestii udzielania zabezpieczeń kredytobiorcom.

 

Nasza kancelaria od kilku lat reprezentuje kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom. Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich i chcesz dowiedzieć się czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne i czy możesz żądać jej unieważnienia i zasądzenia całości wpłaconych na rzecz banku kwot, lub też zwrotu nadpłaty, skontaktuj się z nami .